Menu Close

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS TEIKIA ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGAS

2021 m. lapkričio mėnesį Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo teikti asmeninės pagalbos paslaugas Šalčininkų rajono gyventojams.

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  1. Mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  2. Dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  3. Gyvena vieni.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas.

Asmeninis asistentas vykdo šias funkcijas:

  1. Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  2. Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  3. Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  4. Teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  5. Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį, surasti tinkamą transporto priemonę, ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Neįgalusis taip pat turi teisę siūlyti savo asmeninį asistentą, kuris atitinka jo poreikius ir kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi išklausyti įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus.

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato centro socialinis darbuotojas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Šiuo metu asmeninė pagalba teikiama 7 asmenims: Jašiūnų bei Šalčininkų seniūnijų gyventojams.

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis 8,00 Eur.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikia mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. asmeninės pagalbos teikimo kaštų ir neįgaliojo įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. 

Socialinių paslaugų centras teikdamas asmeninę pagalbą vadovaujasi SADM nustatyta tvarka bei savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1388  „Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje”, kuris susideda iš dviejų aprašų.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas reglamentuoja asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo organizavimą, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymą, asmeninio asistento funkcijas.

Norint gauti asmeninės pagalbos paslaugos prašome kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą,  į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą bei į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių.

Daugiau informacijos:

(8 380) 20 214 – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius

(8 380) 51 398 – Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Informaciją taip pat teikia seniūnijų vyresnieji specialistai

Skip to content