Menu Close

Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007

Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams

Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007

2016 m. rugsėjo 19 d. Šalčininkų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 156 000,00 Eur.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, tenkinami asmens bei jo šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai, atsižvelgiama į šeimos narių poreikius bei galimybes rūpintis vienas kitu.

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Paslaugos teikiamos komandos principu. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai.

Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus neįgalūs asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.

Dienos globos ir slaugos paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Kur kreiptis?

Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojai, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo turėtų kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą  (Sodų g. 3 a, Šalčininkai arba į gyvenamosios vietos seniūniją).

Pateikiami dokumentai

  • prašymas-paraiška paslaugoms gauti,
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
  • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma),
  • pažymos dėl specialiųjų nuolatines slaugos (SPS-1 forma) poreikių nustatymo kopija.
  • ir kiti dokumentai;

Kiek kainuoja integralios pagalbos į namus paslaugos?

  • Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas pagal Šalčininkų rajono Savivaldybės tarybos  tuo metu galiojantį sprendimą dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kainų nustatymo.
  • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398, El. paštas: salcininku.spc@etanetas.lt. 

Skip to content