Menu Close

Pagalbos į namus paslauga Šalčininkų socialinių paslaugų centre

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

• Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
• Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• Vaikai su negalia ir jų šeimos;
• kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)
Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.
Pagalbos į namus paslaugos teikimo organizavimas
Centras pradeda teikti pagalbos į namus paslaugas gavus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugos organizavimo.

Gavus sprendimą, Centro socialinis darbuotojas kartu su seniūnijos socialiniu darbuotoju vyksta pas asmenį, kuris prašo pagalbos į namus paslaugų. Su asmenių arba jo šeimos nariais yra aptariamas paslaugos teikimo dažnumas, paslaugų poreikis, pasirašoma nustatytos formos sutartis, kurioje nustatomas konkretus asmens mokėjimo už paslaugą dydis. Sutartį pasirašo asmuo, kuriam bus teikiama paslauga (globėjas, įgaliojimą turintis asmuo) ir įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Pagalba į namus teikiama asmens namuose pagal poreikį iki 10 val. per savaitę. Paslaugos sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Paslaugos teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė

Pagalbos į namus paslaugos organizuojamos ir teikiamos 12 Šalčininkų rajono seniūnijų. Šiuo metu, paslaugas teikia 15 socialinių darbuotojų padėjėjų. 2016 m. pagalbos į namus paslauga gavo 101 asmuo (iš jų 34 vieniši paslaugos gavėjai), 2017 m. I ketvirtyje pagalbos į namus paslaugas gavo 96 žmonių.

Vienam socialinio darbuotojo padėjėjui, priklausomai nuo aplinkybių (seniūnijos dydis, atstumas tarp gavėjų, asmens savarankiškumas, artimųjų galimybės suteikti pagalbą), vidutiniškai tenka 6 paslaugos gavėjai.

Paslaugų sąrašas:

• Bendravimas, konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (nemokamai);
• Pagalba apsirūpinant maisto produktais ir maisto ruošoje;
• Ūkio darbų organizavimas;
• Pagalba buityje ir namų ruošoje;
• Pagalba rūpinantis asmens higiena ir priežiūra;
• Sveikatos priežiūros organizavimas;
• Palydėjimas į reikiamas institucijas;
• Kitos paslaugos, pvz.: mokesčių mokėjimas, dokumentų ir korespondencijos tvarkymas.
Pagalbą buityje ir namų ruošoje, apimančią kambarių tvarkymą, virtuvės, tualeto valymą ar grindų plovimą, drabužių spintos tvarkymą, skalbimą, langų valymą ar pan., dažniausiai yra teikiami tik vienišiems asmenims ar senyvo amžiaus asmenų, neįgalųjų šeimoms, kurioms šios pagalbos negali suteikti artimieji, pvz., gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau nei 40 km atstumu nuo asmens (šeimos) gyvenamosios vietos.
Kartą per mėnesį Centre yra organizuojami susirinkimai, kur socialinių darbuotojų padėjėjai perduoda socialiniam darbuotojui mėnesines ataskaitas, dalyjasi savo patirtimi bei iškylančiomis problemomis.

Pagalbą į namus organizuoja socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su seniūnijos socialinio darbo specialistu, o teikia pagalbos į namus paslaugas asmens namuose kvalifikuotas socialinio darbuotojo padėjėjas.

Pagalba į namus yra teikiama glaudžiai bendradarbiaujant su seniūnais, su kuriais nuolat apsikečiama informacija apie gyventojų pagalbos poreikius. Seniūnijos vyresnieji specialistai padeda Centrui organizuoti pagalbą suteikdami reikalinga informaciją, padėdami spręsti kylančias problemas su pagalbos į namus gavėjais.

Mokestis už pagalbą į namus nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes. Socialinės paslaugos yra teikiamos nemokamai, jei asmens pajamos yra mažesnes už 2 VRP dydį. Tiems asmenims, kurių pajamos yra didesnės už 2 VRP (204 Eur.) dydį, už paslaugas moka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-1380 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T-708 ,,Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų nustatymo“, mokestis yra skaičiojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir paslaugos teikimo dažnumą (kiek valandų bei kartų per savatę bus teikiamos paslaugos), mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas yra skaičiuojamas kiekvienam paslaugos gavėjui individualiai.
Socialinių darbuotojų padėjėjai dažnai susiduria su tokiomis problemomis, kaip:
• Didelis atstumas tarp pagalbos į namus gavėjų beveik visuose seniūnijuose – tokiais atvejais socialinių darbuotojų padėjėjai vyksta pas klientus savo transportu, dviračiais arba pėsčiomis.
• Nesaugios lankymosi pas pagalbos į namus gavėjus sąlygos, dažnai antisanitarinės. Žmonės atsisako sutvarkyti savo aplinką, darbuotojas, dirbdamas tokiomis sąlygomis, gali užsikrėsti įvairiomis ligomis. Jeigu įtariama, kad asmuo serga užkriečiama liga, Centras gali atsisakyti teikti pagalbos į namus paslaugas. Dažniausiai socialinio darbuotojo padėjėjai atsisako skiepytis nuo užkrečiamų ligų
• Dirbant su klientais, turinčiais įvairių psichikos sutrikimų, demencijos požymių, didėja stresas ir emocinė įtampa, iškyla pavojus darbuotojo fiziniam saugumui darbo vietoje.
Socialiniai darbuotojai organizuojantys pagalbos į namus paslaugas kontroliuoja paslaugų teikimą, ne mažiau kaip kartą per mėnesį aplanko pagalbos į namus paslaugų gavėjus, su tikslu patikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir išsiaiškinti ar paslaugų gavėjai yra patenkinti gaunamomis paslaugomis, sprendžia įvairias iškylusias problemas.

Centro tikslas yra glaudus bendradarbiavimas su paslaugos gavėjų šeimos nariais. Ten kur gavėjas turi šeimą kartu sprendžiame bendras problemas bei dalyjamės pareigomis.

Socialinio darbuotojo padėjėjas nėra ,,šeimininkė“, ,,tarnaitė“, ,,valytoja“ ar pan., kaip kartais yra vadinami socialinio darbuotojo padėjėjai visuomenėje. Socialinio darbuotojo padėjėjai yra kvalifikuoti darbuotojai, kurie kiekvienais metais kelia savo kvalifikaciją, atsakingai ir geranoriškai atlieka savo pareigas, stengiasi suprasti kiekvieną klientą ir jam padėti.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro informacija

Skip to content