Menu Close

Sutrumpinta Šalčininkų socialinių paslaugų centro veiklos ataskaita už 2022 m.

SUTRUMPINTA  CENTRO VEIKLOS  ATASKAITA  UŽ 2022 M.

 

           Centro tikslas – organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, neįgaliesiems, pagyvenusiems ir kitoms socialinėms žmonių grupėms, sudarant sąlygas jiems ir jų šeimoms ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, rūpintis savo sveikata,  palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

            Centro vizija – būti modernia, aukštos kompetencijos, atvira bendruomenei įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms, siekiančia padėti paslaugų gavėjams pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

            Centro misija – teikti socialines paslaugas tiems Šalčininkų rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

            Centras savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • Profesionalumas ir kokybės siekimas visose Centro veiklos srityse;
 • Atvira komunikacija ir komandinis darbas;
 • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas;
 • Pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;
 • Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas;
 • Bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais.

 

                 Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Šeimos, patiriančios socialinę riziką;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

Pagalbos į namus paslaugos

Per 2022 m. paslauga suteikta 141 neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims. Daugiausiai taikomos paslaugos: buto tvarkymas, indų plovimas, maisto produktų ir vaistų pirkimas, malkų ir vandens atnešimas, pagalba ruošiant maistą ir kt.

Paslaugas teikia 21 individualios priežiūros darbuotojas, 13 seniūnijose. Suteiktų paslaugų skaičius – 44798.

 

 

Paslauga Gavėjų / paslaugų skaičius
Informavimas/ Konsultavimas/

Tarpininkavimas ir atstovavimas

420 kartus buvo suteikta informacija apie Centro teikiamas socialines paslaugas, jų teikimo tvarką bei kainas ir kt. Informacija buvo teikiama telefonu ir asmeniškai.
Transporto paslaugos Transporto paslaugos teikiamos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkumų naudotis viešuoju arba privačiu transportu dėl sveikatos sutrikimų ar materialinių problemų (virš 463 kartų). Šeimos patiriančios socialinę atskirtį (virš 695 kartų). Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, naudoja jį  darbo reikalams, teikia transporto paslaugas rajono neįgaliųjų organizacijoms (156 asm).
Dienos socialinė globa asmens namuose

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga)

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Dienos socialinės globos gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis. Dienos socialinė globa gali būti teikiama nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 5 kartų per savaitę.

2022 m. Centras dienos socialines globos asmens namuose paslaugas atskirai neteikė, tik kartu su slauga (integralia pagalba), bet gali teikti ir atskirai.

Integralios pagalbos asmens namuose gavėjams sudarytos galimybės kuo ilgiau gyventi savo namuose, išlikti savarankiškiems.

2022 metais integralios pagalbos paslaugas gavo 17 gavėjų iš 6 rajono seniūnijų: Šalčininkų, Butrimonių, Jašiūnų, Eišiškių, Dieveniškių ir Kalesninkų (žr. 6 lentelė). Iš jų 10 senyvo amžiaus ir 7 suaugę asmenys su negalia.

Per 2022 m. bendras dienos socialinės globos suteiktų paslaugų skaičius sudaro 16687 – kartai.

Dienos socialinės globos paslaugas kartu su slaugos paslaugomis teikia mobiliosios komandos, kurių sudėtį sudaro: socialinis darbuotojas, kuris organizuoja, koordinuoja paslaugas, konsultuoja socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja, atstovauja, atlieka socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir pervertinimą bei teikia kitas socialines paslaugas. Individualios priežiūros darbuotojai, kurie atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais. Slaugytojas, kuris nustato slaugos paslaugų poreikį, teikia slaugos paslaugas, kontroliuoja slaugos paslaugų teikimą, bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis ir slaugytojo padėjėjas teikia slaugos paslaugas ir vykdo slaugytojo nurodymus. Darbuotojai, kurie teikia slaugytojo padėjėjo paslaugas, turi įgiję kvalifikaciją/slaugytojo padėjėjo kompetenciją.

Asmeninė pagalba Asmeninę pagalbą teikiama nuo 2021 m. lapkričio mėn. Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. gyvena vieni.

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

2022 m. asmeninė pagalba teikiama 7 asmenims: Jašiūnų sen., Baltosios Vokės sen. bei Šalčininkų sen. gyventojams.

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliai, čiužiniai, vaikštynės, ramentai, lovos ir kt.) 2022 metais gauti 163 Šalčininkų rajono gyventojų prašymai techninės pagalbos priemonėms įsigyti.

Išduota techninės pagalbos priemonių 252 vnt., grąžinta  į Centrą –  67 vnt. TTP.

Per 2022 m. buvo sudaryta 160 asmens aprūpinimo TPP sutarčių.

 

Darbas su šeimomis patiriančiomis socialinę riziką taikant atvejo vadyba 2022 metų bėgyje socialinės paslaugos teiktos 209 šeimoms ir 385 vaikams. Per 2022 metus įtrauktos 122 šeimos.

2022 m. atvejo vadybos procesas Šalčininkų rajone buvo taikomas 105  šeimoms, iš jų 63 atvejo vadyba buvo užbaigta. Socialinės priežiūros paslaugos buvo teikiamos 65 šeimoms, iš jų 33 paslaugų teikimas nutrauktas. Per metus 39 šeimoms buvo teikiama psichosocialinė pagalba, iš jų 36 teikimas nutrauktas. Prevencinės paslaugos buvo teikiamos 1 šeimai

Projektinė veikla

 

 

 

1 projektas: Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001. 2020 m. birželio 29 d.  iki 2022 m. birželio  d. dalyvavome  ES lėšomis finansuojamame projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ įgyvendinime. Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Centrui svarbu, kad teikiamos socialinės paslaugos (pagalbos į namus ir kt. paslaugos) būtų kokybiškos, efektyvios ir rezultatyvios.

2022  m. gegužės 31 d. įvyko vidinis   įstaigos auditas dėl teikiamos pagalbos į namus paslaugos kokybės vertinimo. Š. m. birželio 29 d. buvo gautas EQUASS kokybės sertifikatas.

 

 

Skip to content