Menu Close

Šalčininkų socialinių paslaugų centro sutrumpinta veiklos ataskaita už 2023 m.

Šalčininkų socialinių paslaugų centro 2023 m. sutrumpinta veiklos ataskaita

Centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti,  stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai  spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Centro misija – teikti kompleksines į asmenį (šeimas) ir bendruomenę orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Šalčininkų rajono gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje.

Centro vizija – inovatyvi, atvira bendruomenei, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas.

Pagrindiniai paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • Socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • Iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys ir kiti asmenys ir šeimos.

Įgyvendindami įstaigos misiją bei atlikdami savo kasdienines pareigas, įstaigos darbuotojai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 • Pagarba paslaugų gavėjui ir jo individualumui;
 • Profesionalumas;
 • Nuolatinis tobulėjimas;
 • Bendradarbiavimas;
 • Socialinė atsakomybė.

Centre dirba 62 darbuotojai (56,45 et.), iš jų 56 – socialinės srities darbuotojai.

Paslaugos yra  teikiamos nemokamai – jeigu asmens pajamos neviršija 2 VRP. (2023-01-01 314 Eur.)

Paslauga Gavėjų / paslaugų skaičius
Informavimas/ Konsultavimas/

Tarpininkavimas ir atstovavimas

1357 kartus buvo suteikta informacija apie Centro teikiamas socialines paslaugas, jų teikimo tvarką bei kainas ir kt. Informacija buvo teikiama telefonu ir asmeniškai.
Transporto paslaugos  Socialiniai darbuotojai transportu išvykdavo į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus, integralios paslaugos, asmeninės pagalbos ir IPD gavėjus, (virš 500 kartų), šeimas, patiriančias socialinę riziką (virš 357 kartų).

Centras taip pat teikė transporto paslaugas nuvežant paslaugos gavėjus į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt. (virš 300 kartų).

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos Skalbimo paslaugomis pasinaudojo 10 gavėjų/31 kartus.
Pagalbos į namus paslaugos   Per 2023 m. paslauga suteikta 133 neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims. Iš 133 paslaugos gavėjų – 27 nauji.

Paslaugas teikia 22 individualios priežiūros darbuotojas, 13 seniūnijose. Suteiktų paslaugų skaičius – 52064.

2023 m. nuo rugsėjo 19 d. – lapkričio mėn. atliko anketinę apklausą. Apklausoje dalyvavo 79 pagalbos į namus paslaugos gavėjai. Apklausos metu siekta ištirti paslaugų gavėjų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas.

Laikinas atokvėpis (teikiant pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas) Laikino atokvėpio teikiamos paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.
Dienos socialinė globa asmens namuose

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga).

Dienos socialinės globos gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir kiti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos ir slaugos poreikis.

Centras dienos socialines globos asmens namuose paslaugas teikė kartu su slauga pagal projektą „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001, bet pažymėtina, kad dienos socialinė globa būti teikiama ir atskirai.

2023 metais dienos socialinės globos paslaugas kartu su slauga gavo 9 gavėjai, iš kurių 4 senyvo amžiaus ir 5 suaugę asmenys su negalia. Slaugos paslaugos yra finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Per 2023 m. dienos socialinės globos suteiktų paslaugų skaičius sudarė – 11136 kartus, slaugytojai suteikė slaugos paslaugas 6069 kartus, slaugytojo padėjėjai suteikė slaugos paslaugas 11184 kartus.

Asmeninė pagalba
Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 2023 m. asmeninė pagalba teikiama 18 asmenims: Jašiūnų sen., Baltosios Vokės sen. bei Šalčininkų sen. gyventojams.
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliai, čiužiniai, vaikštynės, ramentai, lovos ir kt.) 2023 metais gauti 297 Šalčininkų rajono gyventojų prašymai techninės pagalbos priemonėms įsigyti.

Išduota techninės pagalbos priemonių 410 vnt., grąžinta  į Centrą –  121 vnt. TTP.

Darbas su šeimomis patiriančiomis socialinę riziką taikant atvejo vadyba, socialinė priežiūra ir kt.

 

 

 

 

2023 metais pagalbą šeimoms organizavo ir teikė 4 atvejo vadybininkai, 15 socialinių darbuotojų, 3 individualios priežiūros darbuotojai (toliau-IPD).

2023 metų bėgyje socialinės paslaugos teiktos 202 šeimoms ir 383 vaikams.

3 IPD teikė pagalbą 14 sunkumus patiriančioms šeimoms. Šeimos dalyvavo pozityviosios tėvystės mokymuose, gavo pagal poreikį  psichosocialinę pagalbą, gydymą nuo alkoholio priklausomybės,  mediacijos, pavėžėjimo ir kitas paslaugas.

Socialiniai darbuotojai savarankiškai ir su policijos pareigūnais aplankydavo problemines šeimas.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas  2023 metais socialiniai darbuotojai sudarė 94 socialinių įgūdžių ugdymo planus, kuriuose buvo numatyta ugdyti tėvų higienos, pozityvios tėvystės, finansinio raštingumo, namų ruošos įgūdžius. Iš jų 85 planai buvo sėkmingai įgyvendinti.
Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos paslaugos

 

 Nuo 2023  m. lapkričio mėn. Centre buvo pradėta teikti pagalbą asmenims, paleistiems (paleidžiamiems) iš pataisos įstaigų.
Paslaugų teikimo metu buvo gauta informacija apie 3 asmenis paleidžiamus iš pataisos įstaigų, bei jiems suteiktos paslaugos: informavimas ir konsultavimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo dokumentų tvarkymo, tarpininkavimas dėl vienkartinės pašalpos išmokėjimo, transporto paslaugos organizavimas.
Prevencinės socialinės paslaugos
Centre nuo 2023 m. kovo 30 d. organizuojamos ir teikiamos prevencinės socialinės paslaugos (potencialių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene). 2023 m. prevencinės socialinės paslaugos buvo suteiktos 32 paslaugų gavėjams.

Pagal poreikį buvo vykstama į paslaugų gavėjų namus. 9 paslaugų gavėjams buvo organizuotas palydėjimas į sveikatos priežiūros, švietimo, administracines ir kitas įstaigas.

5 paslaugų gavėjams buvo organizuota parama maisto produktais, drabužiais ir avalyne.

9 paslaugų gavėjams buvo organizuotos kompleksinės paslaugos, iš kurių 7 paslaugų gavėjams organizuotos psichologo konsultacijos, 2 paslaugų gavėjams buvo organizuota mediacijos paslauga.

Kita veikla Organizuota virš 15 profesinės kompetencijos tobulinimo mokymų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas darbuotojų psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimui (apie 30 ak. val.)

Socialiniai darbuotojai buvo aprūpinti naujomis mobilaus ryšio ir informacinių technologijų priemonėmis (kompiuteriais, spausdintuvais), pagerintos darbuotojų darbo sąlygos (atnaujintos keturių darbuotojų darbo vietos, padarytas einamasis remontas.

Centro socialiniai darbuotojai kovo ir spalio mėn. dalyvavo kasmetinėje „Maisto banko“, „Vaikų svajonės“, „Eglučių alėjos kūrimo“ akcijose.

2023 m. rugsėjo – spalio mėn. paslaugų gavėjai buvo apklausti dėl teikiamų paslaugų kokybės. Anketinių apklausų metu buvo vertinamos: socialinės paslaugos sunkumus patiriančioms šeimoms, pagalbos į namus, transporto paslauga, integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos), asmeninės pagalbos paslaugos. Apklausose dalyvavo 210 paslaugų gavėjų ir 5 paslaugų gavėjų artimieji.

https://www.sspc.lt/centro-socialiniu-paslaugu-kokybes-vertinimo-analize-ir-isvados/

Centro svarbiausia informacija buvo skelbiama savivaldybės, Centro internetinėje svetainėje (www.sspc.lt) ir Facebook‘o paskyroje.

 

 

Skip to content