Menu Close

ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ „INTEGRALI PAGALBA ASMENS NAMUOSE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS“ NR. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. sėkmingai vykdo projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007 „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams”.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Projekto vykdytojui įgyvendinti projektą buvo skirta 156 000,00 Eur. 2019 m. rugsėjo mėnesį buvo skirtas papildomas 23400,00 Eur finansavimas projektui ir projektinė veikla pratęsta iki 2020 m. rugsėjo mėnesio. Šiuo metu įgyvendinamam projektui skirtas papildomas finansavimas – 78 645,00 Eur. Projekto veiklos  pratęstos iki 2021 m. gruodžio mėnesio.

Integralios pagalbos namuose gavėjai: neįgalūs darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir senyvo amžiaus žmonės su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių: socialinės globos namuose ir slaugos namuose. Pagalbą gavėjams teikia dvi mobilios komandos, kurios su slaugytoja transportu nuvyksta į gavėjo namus ir pagal poreikį suteikia įvairiapusę pagalbą kliento namuose. Slaugytojas atlieka injekcijas (į veną, raumenis, paodį, odą), prižiūri žaizdas ir pragulas, konsultuoja slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Slaugytojo padėjėjai vykdo slaugytojo nurodymus, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt., o socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais ir kt. Darbuotojai, teikiantys paslaugas iš projekto lėšų yra aprūpinti pragulų profilaktikos ir slaugos priemonėmis, skirtomis jų darbo palengvinimui: asmens perkėlimo diržais, perkėlimo lentomis, vartymo paklode, vonios suoliukais, tualeto-dušo kėdėmis, pagalvėmis iš grikių, volais, kulnų apsaugų, kopėtėlėmis atsikėlimui ir kt.). Dienos socialinės globos paslaugos yra mokamos (dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir valandų skaičių), o slaugos paslaugos asmens namuose finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis ir teikiamos nemokamai.

Nuo projekto vykdymo pradžios 2016 m. integralios pagalbos paslaugos suteiktos 28 (-iems) Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams. Iš jų paslaugas gavo: 22 senyvo amžiaus ir 6 suaugę asmenys su negalia. Per 2020 m. I ketvirtį integralią pagalbą gauna 16 gavėjų, gyvenančių Šalčininkų, Butrimonių, Eišiškių, Gerviškių, Dieveniškių, Kalesninkų ir Akmenynės seniūnijose. Iš jų 9 senyvo amžiaus ir 7 suaugę asmenys su negalia.

Atsižvelgiant į 2020 m. valstybėje susiklosčiusią situaciją kovojant su COVID-19 paplitimu ir įvedus karantiną, integralios pagalbos paslaugų teikimas nebuvo nutrauktas. Paslaugos yra teikiamos remiantis pateiktais Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitais įsakymais. Karantino laikotarpiu integralios pagalbos teikimas vyko įvertinus individualią asmens situaciją, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę. Nuolat yra bendraujama su gavėjais ir jų šeimos nariais, kurie dėl įvairių priežasčių negali pasirūpinti savo artimaisiais. Bendraujama dėl teikiamų paslaugų dažnumo nustatymo, stengiamasi prisiderinti prie gavėjo poreikių ir šeimos galimybių pasirūpinti artimuoju karantino metu, todėl paslaugos teikiamos tokiu dažnumu ir laiku, kad būtų patenkinti asmens būtiniausi gyvybiniai poreikiai.

Darbuotojai teikiantys integralią pagalbą buvo aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (kaukėmis, pirštinėms, vienkartiniais chalatais ir kt.) ir dezinfekavimo priemonėmis (rankų, paviršių, priemonių dezinfekantais), siekiant užtikrinti darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugumą. Asmeninėmis apsaugos priemonėmis Centro darbuotojus aprūpino Šalčininkų rajono savivaldybė. Socialiniai darbuotojai nuolat konsultuoja darbuotojus nuotoliniu ir kitais būdais dėl paslaugų teikimo, apsaugos priemonių naudojimo ir kitais klausimais susijusiais su integralios pagalbos teikimu. Nuolat bendraujama su Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnijomis dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo, dėl naujų paslaugų gavėjų, poreikio šioms paslaugoms nustatymo ir kitais klausimais.

Integralios pagalbos paslaugų teikimą koordinuoja atsakingas socialinis darbuotojas bei Europos socialinio fondo agentūra, kuri nuotoliniu būdu vertina paslaugų teikimą (atlieka apklausas ir bendrauja su paslaugų gavėjais ir jų šeimos nariais). Agentūros nuomone, paslaugų gavėjai teigiamai atsiliepia apie paslaugų kokybę.

Centro interneto svetainėje, spaudoje, lankstinukuose yra viešinamas integralios pagalbos teikimas. Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą, adresu Sodų g. 3A, Šalčininkai arba telefonu (8 380) 51398.

Skip to content