Menu Close

Šalčininkų socialinių paslaugų centras – sertifikuota EQUASS įstaiga Lietuvoje

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų gavėjams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

Šio projekto  tikslas – gerinti Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras teikia:

13.1. Bendrąsias socialines paslaugas:

13.1.1. informavimo;

13.1.2. konsultavimo;

13.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

13.1.4. sociokultūrines;

13.1.5. asmeninės higienos ir priežiūros;

13.1.6. transporto.

13.2. Specialiąsias socialines paslaugas:

13.2.1. pagalbos į namus neįgaliesiems bei pagyvenusiems asmenims;

13.2.2. laikino atokvėpio (socialinė priežiūra);

13.2.3. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;

13.2.4. psichosocialinės pagalbos;

13.2.5. dienos socialinės globos asmens namuose;

13.2.6. laikino atokvėpio (globa);

13.2.7. integralios pagalbos (dienos socialinė priežiūra ir slauga).

13.3. Kitos socialinės paslaugos:

13.3.1. aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;

13.3.2. socialinis darbas su šeimomis taikant atvejo vadybą;

13.3.3. asmeninės pagalbos.

Dalyvaujant projekte, kurį administravo Valakupių reabilitacijos centras, buvo sertifikuojamos pagalbos į namus paslaugos, kurias šiuo metu gauna 105 rajono paslaugos gavėjai, ir tam skirta 19 etatų.

Kai senyvas žmogus nebesugeba savimi pasirūpinti pats, rūpestis juo tampa kasdiene problema artimiesiems. Ne visi žino, kad gali sulaukti pagalbos – į namus atvykstančių individualios priežiūros darbuotojų. Kai reikia, jie ne tik nuperka maisto ir pagamina valgyti, išrašo vaistus, bet pamaitina, perrengia, nuprausia, teikia kitas paslaugas.  Paslaugos į namus poreikį nustato mūsų centre dirbantis socialinis darbuotojas.

Projekto EQUASS veiklos apėmė įstaigos projekto koordinatoriaus, vadovo, darbuotojų mokymus, dokumentų parengimą, darbuotojų ir paslaugų gavėjų/artimųjų  įtraukimą į paslaugos teikimo procesą. Projekto koordinatorė – socialinė darbuotoja Ana Traškovė, projekto vykdytojai – socialinė darbuotoja, koordinuojanti pagalbos į namus paslaugas, Edita Pileckaja bei  individualios priežiūros darbuotojai. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2020 metų birželio mėn.

Projektui įgyvendinti parengta visas paketas dokumentų, reglamentuojančių įstaigos ir pagalbos į namus paslaugos veiklą. Projektas yra orientuotas į paslaugų gavėją ir jo įgalinimą:  ar pradėjus gauti paslaugas pagerėjo asmens gyvenimo kokybė; ar paslaugų gavėjas žino savo teises ir pareigas, ar sugeba pats sau išsikelti individualius tikslus. Kiekvienam paslaugos gavėjui su socialinio darbuotojo pagalba buvo paruoštas individualus pagalbos planas.

Paslaugos įgauna naują kokybę, kada prie jų teikimo prisideda partneriai: VšĮ „Dievo gailestingumo bendruomenė“, Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Caritas, Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija, seniūnijos ir kt.

Projekto diegimo procese kartu su konsultantu buvo išsiaiškintos sritys, kurias reikia tobulinti ir keisti. Pradžioje, suvokus kiek daug darbų teks nuveikti, kilo ir abejonių. Šiandien jau akivaizdus paslaugų į namus kokybės pokytis.

Centre buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2021 m. gruodžio 1-3  d. ir 2022 m. gegužės 31 d. nepriklausomas ir kompetentingas auditorius atliko išorinius auditus, kurių metu buvo siekiama nustatyti, ar įstaiga, vykdydama savo veiklą, atitinka EQUASS kriterijus. Buvo peržiūrimi parengti dokumentai, bendraujama su darbuotojais, paslaugų gavėjais, steigėju, partneriais. Tokiu būdu patikrinta, kaip Centras laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė.

Š. m. birželio 29 d. gavome tarptautinį EQUASS Assurance kokybės sertifikatą pagalbos į namus paslaugai. Jis suteiktas 3 metų laikotarpiui, per kurį Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams.

Įstaigos, įsidiegusios sistemą, atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Džiugu, kad mes esame tarp socialinių paslaugų įstaigų Lietuvoje, įrodžiusių, kad esame  pajėgūs atitikti europinius teikiamų paslaugų kokybės standartus.

Noriu padėkoti visai komandai ir partneriams už kartu įveiktą bendrą kelią, vedantį į darbuotojų tobulėjimą ir kiekvieno paslaugos gavėjo gerovę.

Tel. (8380)51398.

El. paštas.salcininku.spc@etanetas.lt

Direktorė L.K. Kolendo

Skip to content