Menu Close

Techninės pagalbos priemonių nuomos paslauga

Nuomojamos techninės pagalbos priemonės – tai priemonės neįgaliesiems, gautos paramos būdu ar įsigytos už įstaigos lėšas.

Asmuo, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos seniūnijos specialistas (toliau- asmuo), pageidaujantis išsinuomoti TPP, kreipiasi į Šalčininkų socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras) ir pateikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);

  • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre (pagal įstaigos reikalavimą);

  • neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (jei tokius dokumentus turi);

  • pensininko pažymėjimą;

  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), kurį išrašo asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę. Formoje Nr. 027/a nurodoma, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir pan.) ir dėl kokių priežasčių (laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių).

  • prašymą išnuomoti TPP (pildomas Centre);
  • kitus dokumentus, patvirtinančius techninės pagalbos priemonės reikalingumą, pagal Centro pareikalavimą.

Dokumentus priėmęs atsakingas darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens specialųjį poreikį naudoti TPP, padaro dokumentų kopijas, užregistruoja ir įsega į bylą. Esant neaiškumams, patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą ir priima sprendimą dėl TPP nuomos.

Jei asmuo atitinka apraše nustatytus reikalavimus ir pageidauja nuomotis TPP, Centras su asmeniu pasirašo Techninės pagalbos priemonės nuomos sutartį.

Už TPP asmuo moka pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimą T-1014 „Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo“. Šiuo metu Centras nuomoja alkūninius ir pažastinius ramentus (kaina 1 vnt. TPP vienam mėnesiui sudaro 3,00 Eur)

Asmuo išnuomotą TPP pasiima pats. Jei asmuo pats negali paimti TPP ir neturi artimųjų, galinčių tai padaryti, TPP nuomojanti įstaiga gali pristatyti jas į asmens namus sutartu laiku.

Asmeniui mirus ar pasibaigus TPP nuomos sutarties terminui, TPP grąžinama Centrui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jei TPP asmeniui reikalinga ilgesniam terminui nei nustatyta sutartyje, sutartis gali būti pratęsta.

Skip to content